පෝය වැඩ සටහන 2013- ජනවාරි ෴


අටසිල්

උදෑසන ධර්ම දේශනාව

දහවල් බුද්ධ පූජාව

කවි බණ

සවස ධර්ම දේශනාව

බුද්ධ පූජාව

පෝය වැඩ සටහන 2013- පෙබරවාරි ෴


 
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login