දහම් පාසැලේ ඇදුරු මඩුල්ල


ඡායාරූපය - දහම් පාසැලේ ඇදුරු මඩුල්ල

ආචාර්ය මණ්ඩලය: හෑගොඩ විපස්සි හිමි (ප්‍රධාන අනුශාසක), යක්කඩුවේ සුගුණසීල හිමි, මාකොළ පඤ්ඤාජෝති හිමි, පොතුපිටියේ තිලකසිරි හිමි, සුමනා ප්‍රේමදාස (විදුහල්පතිනිය), ටී. එම්. එස් මීගොල්ල (නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය - පරිපාලන), කේ. කේ. අයි. එස්. හේවාපතිරණ (නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය - සංවර්ධන), එම්. ඩබ්ලිව්. ප්‍රේමතිලක, භානුක විජේසිංහ, ආනන්ද සරත්, සසික මනුප්‍රිය දිසානායක, මල්ලිකා පීරිස්, අනුලා කලංසූරිය, නිල්මිණි පෙරේරා, ජේ. එච්. අයි. කේ. ආර්. ජයසූරිය, පී. එල්. සිතාරා සමරසිංහ, සුරංගි මේනුකා, යමුනා සන්ධ්‍යලතා, එච්. එස්. ප්‍රියංගනී චන්ද්‍රිකා, තේජා දීපානි, ආර්. එල්. වයි. අනෝජා විජයතුංග, අනුලා හෙට්ටිආරච්චි, මධුෂා ප්‍රසාදිනී රත්නායක, එස්. වයි. එම්. එල්. නෝමා දමයන්ති, එල්. සචිනි ඉලංගිකා, එස්. සමරසිංහ, නයනා කුමාරි රණතුංග, ඩී. කේ. විමලසේන, ජී. ටී. කුමාරිහාමි, ඒ. ඩී. දීපාලි චන්ද්‍රසේකර, කේ. ඩී. එස්. වන්නිආරච්චි, මීනා මල්ලවආරච්චි, චිත්‍රා පද්මිණි, සරෝජා මීගහගෙදර, තිලකා ශ්‍රීමති, එම්. ඒ. සංජීවනී ජයමාන්න, ලක්ෂාණි ගමගේ, ප්‍රියංවදා කරුණාරත්න.
 
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login