දහම් පාසැලේ ශිෂ්‍ය විධායක මඩුල්ල - 2013


ඡායාරූපය - දහම් පාසැලේ ශිෂ්‍ය විධායක මඩුල්ල -2013


ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්:-

ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්

෴ S. A. ආකාශ් තරින්ද සමරවීර - ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක, W. කුජනි මසන්තා බොතේජු - ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා

෴ W. G. යෙහාන් චතුරංග සඳරුවන් - උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක, P. G. ලිහිණි පවිත්‍රා හංසමාලි බොකලවල - උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා

෴ N. G. ඉසුරු අයේෂ්මන්ත සමරසිංහ - උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක, H. M. සඳුනි ආලෝකා සෙව්වන්දි - උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා

W. A. දනුල බිම්සර වනසිංහ, තිසර විදුරංග මිත්‍රරත්න, B. A. ශෙහාන් රශ්මිත, M. J. නිර්මල සුමීර දුෂ්මන්ත, K. D. ඉසුරු මධුෂාන් තිලකරත්න, I. W. A. හිමාල් අංජන, ඔෂාන් තාරක කරුණානායක, හසිත දිල්රුක් සිරිවර්ධන, M. A. D. දර්ශන නුවන්, දෙවින් මාලිත දොම්පගේ, විසල රනෝග ප්‍රනාන්දු ජයවීර, Y. A. පැතුම් අනුරාධ ගුණසේකර, W. A. අයෝධ්‍යා ධනංජනී, W. D. විමංසා නිකිණි වැලිකන්න, P. G. වත්සානි යශෝධරා නයනමාලි බොකලවල, ලෙක්ෂිකා ගයාත්‍රි කලංසූරිය, M. A. තාරුකා රවින්දි බණ්ඩාර, රුවනි නෙත්සරණි ප්‍රේමතිලක, A. H. G. චමෝදි දිව්‍යාංජලී, P. G. තිළිණි මධුෂිකා, රන්දි නිපුන්යා මුනවීර තන්ත්‍රීගේ, H. D. නෙත්මි විහංගා, W. A. දිනිති නුවන් ලක්ෂාණි පෙරේරා.


දහම් පාසැලේ ශිෂ්‍ය විධායක මඩුල්ල -2012


ඡායාරූපය - දහම් පාසැලේ ශිෂ්‍ය විධායක මඩුල්ල - 2012


ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්:-

෴ කාංචන කබ්රාල්- ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක, සංචලී සඳුනිකා - ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා

෴ චලුක මිහිරණ - උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක, ජිත්මි පතිරණ - උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා

෴ පැතුම් අනුරාධ - කනිෂ්ඨ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක, විමංගා නිකිණි - කනිෂ්ඨ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකා

චමුදිත රඹුක්වැල්ල, අයෙල් ගවේෂ්, කවිඳු ගයාෂාන්, යසිරු ගිම්හාන්, භාග්‍ය ප්‍රමුදිත, ප්‍රභාත් ධනුෂ්ක, රනෝග ප්‍රනාන්දු, දනුල බිම්සර, ශෙෂාන් රශ්මික, චනුක මහීප, ඉසුරු ලක්ෂිත, තිසර මිත්‍රරත්න, හරීන් රන්දුල, සංදීප කාරියවසම්, අමිල එරංග, දිලූෂ විදුරංග, මනිෂ්ක අශේන්ද්‍ර, සඳරු ශාලිත, මනින්ද්‍රි ඖචිත්‍යා, නෙත්මි රසාංජනා, බෙත්මි ඉරන්දි, රන්දි නිපුන්‍යා, නෙත්මි විහංගා, ඉසුරි මධුෂිකා, අයෝධ්‍යා ධනංජනී, රශ්මි රන්දුනී, දුලිනි අංජලී, සනුජි සචිත්මා, ඕවින්දි තත්සරණි, යශ්මි නවෝද්‍යා, වත්සානි ය‍ශෝධරා, ලෙක්ෂිකා ගයාත්‍රි, සම්මානි ප්‍රබෝධිනි, අයෝධ්‍යා පියුෂාණි, දුල්ෂි තාරුකා, තිළිණි මධුෂිකා
 
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login