ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ කුළඟන සමිතිය


ඡායාරූපය - ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම පුරාණ විහාරස්ථ කුළඟන සමිතිය

෴ ගරු සභාපතිනිය:- පද්මලතා කබ්රාල්
෴ ගරු ලේකම්තුමිය:- මල්ලිකා පීරිස් මෙනවිය
෴ ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමිය:- කල්‍යාණී රාජපක්ෂ

චන්ද්‍රානි හේමකුමාරි (උප සභාපතිනිය) ,අනුලා කලංසූරිය (උප ලේකම්තුමිය),

ගරු අනුශාසකවරියන්:- චන්ද්‍රා මධුරසිංහ, නාලිනී සේනාධීර, කාන්ති කබ්රාල්, කරුණා රූපසිංහ,

ගරු සංවිධායකවරියන්:- ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා, සුසිලා කුරේ

ගරු කාරක සභාව:- එමලින් හපුආරච්චි, සේපාලි අලහප්පෙරුම, අංජලී රණසිංහ, කල්‍යාණී කබ්රාල්, තනූජා මාරසිංහ, පද්මා ජයවර්ධන, ලීලා පෙරේරා, නාලීනි පෙරේරා, දීපිකා රුක්ලාන්ති, සන්ධ්‍යා රමණි පලිහවඩන
 
Latest Image Galleries
Sudasuna Search
Contacts
All Right Reserved
Our Temple
Our Dhamma School

Search for:

Sri Sudarshanaramaya,

Kiribathgoda.

TP:+94 112910695

Mail:info@sudasuna.lk

Uploading any of these articles and audio or video contents on the web for any purpose is not allowed without a written consent of the 'sudasuna.lk'.

Back To Top | Login